Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r, o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1696 z późniejszymi zmianami), Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej na mocy swojego zarządzenia 20/2020 z dnia 30 września 2020 r. wyznaczył w GCK w Białej koordynatora do spraw dostępności.

Funkcję tę pełni:

Patryk Bania - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej

Gminne Centrum Kulturyw Białej, Prudnicka 35; pokój nr 17 (pierwsze piętro), telefon 77 438 70 26 / 696 701 273, e-mail: ;

Do zadań koordynatorów ds. dostępności należy w szczególności:

 1. wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminne Centrum Kultury w Białej,
 2. przygotowywanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 3. monitorowanie działalności Gminnego Centrum Kultury w Białej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. sporządzanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i przedkładanie tegoż raportu Wojewodzie Opolskiemu oraz publikacja raportu w Biuletynie Informacji Publicznej GCK w Białej.

PDFUstawa z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wersja XML