Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

pellet 2016

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

Biała 2015-11-24

 

 

Gminne Centrum Kultury w Białej
Ul. Prudnicka 35

48-210 Biała

Tel./fax 077 4387026

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Gminne Centrum Kultury w Białej zaprasza do złożenia oferty na dostawę pelletu w terminie styczeń – grudzień 2016 o następujących warunkach:

 

 

 

Wymagania stawiane Wykonawcy:

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie zgodności wykonawca przedłoży stosowne certyfikaty (ENPLUS A1 lub DIN PLUS) oraz badania nie starsze niż 6 miesięcy liczone od daty składania oferty

 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy

 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy

 4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów faksu, e-maila oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia

 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia

 

 

 

Złożona oferta powinna zawierać:

 

- nazwę i adres oferenta

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

- wartość oferty (netto, brutto, stawka VAT)

- termin ważności oferty

- warunki płatności

- oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta

 

 

Oferta może być przesłana faksem pod nr 77 4387026, pocztą elektroniczną , pocztą na adres Gminne Centrum Kultury w Białej ul Prudnicka 35, 48-210 Biała, bądź też dostarczone osobiście

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 15.12.2015 do godz. 15:00

 

 

Do w/w zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Wersja XML