Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Panorama Bialska na rok 2017

Brak opisu obrazka

 

 

Gminne Centrum Kultury w Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie gazety Panorama Bialska.

PDFoferta panorama 2017.pdf

Biała 2016-12-06

 

 

Gminne Centrum Kultury w Białej
Ul. Prudnicka 35

48-210 Biała

Tel./fax 077 4387026

 

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

 

Gminne Centrum Kultury w Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie gazety Panorama Bialska w terminie styczeń – grudzień 2017 o następujących warunkach technicznych:

 

 

Do zadań wykonawcy należeć będzie:

 

 1. Opracowanie merytoryczne i techniczne każdego z 11 numerów

 2. Koncepcja tematyczna, dobór tekstów, zdjęć i rysunków, układu stron po uzgodnieniu z redaktorem naczelnym

 3. Zebranie i opracowanie merytoryczne oraz techniczne materiałów związanych z każdym kolejnym wydaniem gazety

 4. Skład komputerowy, łamanie stron, skanowanie zdjęć

 5. Druk gazety

 6. Wypłata honorariów dla autorów tekstów i zdjęć

 7. Zachowanie odrębności wydania gazety

 8. Umożliwienie współredagowania przez osoby wywodzące się ze środowiska gminy Biała

 9. Zapewnienie gotowości do dystrybucji „Panoramy Bialskiej” na każdy ostatni poniedziałek miesiąca

 

 

 

 

 

 

§2

 

Wymagania stawiane Wykonawcy:

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia

 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy

 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy

 4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów faksu, e-maila oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia

 5. W celu zagwarantowania terminowości i jakości wykonania gazety Panorama Bialska wykonawca powinien posiadać:

a)co najmniej 15 letnie doświadczenie w wydawaniu gazet lokalnych

b) powinien zatrudniać na umowę o pracę co najmniej trzech grafików komputerowych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w wykonywaniu składu gazet lokalnych

c)co najmniej czterokolorową maszynę drukarską, dwie gilotyny i automatyczną linię do oprawy zeszytowej

 

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia

 

 

 

Złożona oferta powinna zawierać:

 

- nazwę i adres oferenta

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

- wartość oferty (netto, brutto, stawka VAT)

- termin ważności oferty

- warunki płatności

- Oświadczenie o posiadanych kadrach

- Oświadczenie o posiadanych maszynach, urządzeniach

- oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta

 

 

Oferta może być przesłana faksem pod nr 77 4387026, pocztą elektroniczną , pocztą na adres Gminne Centrum Kultury w Białej ul Prudnicka 35, 48-210 Biała, bądź też dostarczone osobiście

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 16.12.2016 do godz. 15:00

 

 

Do w/w zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych   

Wersja XML